Opening a Fashion Retail Store

Opening-a-Fashion-Retail-Store

Opening an apparel related retail store in order to sell directly to customers is attractive to many designers, lured by the promise increasing sales and building a brand. However, like manufacturing it should be fully investigated before making a final commitment. Many fashion designers, both large and small, have become successful retailers. With the addition of a retail store the business now becomes a vertical operation; from the first sketch to the point of sale, the designer/manufacturer has control. Once you open your store, it may also be a good idea to include other product lines within the store, which would complement your own creations. These other lines could be sold on consignment, which would help cut back on the direct costs of investing in inventory. Having several options will empower you and help you to make the right decisions. Opening a retail establishment demands a significant amount of time to properly oversee every aspect of the fledgling business. If you are a designer/manufacturer do you have that time available?

Finding the right location and understanding your customers’ needs are key elements of owning a retail store. It is helpful to sell what you know! However, if you are not familiar with basic marketing principles or the fashion industry, it will be critical to learn about and investigate the market. Becoming profitable will require continual upgrading on a weekly basis to improve and refresh your retail operation.

All of the information in my soon to be published Fashion Retailing for Profit will be very valuable information to you when planning to open any retail store. Even if you are not going to manufacture clothing yourself, it is important to understand all aspects of producing a garment, from concept to the consumer. Some of the most important issues that will influence your success as an apparel store owner will be the same as the components necessary in becoming a successful designer/manufacturer; both your discerning good taste and your business expertise.

Opening a Fashion Retail Store

Chuyên mục gốc: fashion-industry

Khai trương cửa hàng bán lẻ thời trang

Mở một cửa hàng bán lẻ liên quan đến may mặc để bán trực tiếp cho khách hàng là điều hấp dẫn đối với nhiều nhà thiết kế, bị thu hút bởi lời hứa tăng doanh số và xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, giống như sản xuất, nó cần được điều tra đầy đủ trước khi đưa ra cam kết cuối cùng. Nhiều nhà thiết kế thời trang, cả lớn và nhỏ, đã trở thành nhà bán lẻ thành công. Với việc bổ sung một cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp giờ đây trở thành một hoạt động theo chiều dọc; từ bản phác thảo đầu tiên đến điểm bán, nhà thiết kế / nhà sản xuất có quyền kiểm soát. Khi bạn mở cửa hàng của mình, bạn cũng nên đưa các dòng sản phẩm khác vào cửa hàng, điều này sẽ bổ sung cho sáng tạo của riêng bạn. Những dòng khác có thể được bán trên lô hàng, điều này sẽ giúp cắt giảm chi phí trực tiếp đầu tư vào hàng tồn kho. Có một vài lựa chọn sẽ trao quyền cho bạn và giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Mở một cơ sở bán lẻ đòi hỏi một lượng thời gian đáng kể để giám sát đúng mọi khía cạnh của doanh nghiệp non trẻ. Nếu bạn là một nhà thiết kế / nhà sản xuất, bạn có thời gian đó không?

Tìm đúng địa điểm và hiểu nhu cầu của khách hàng là những yếu tố chính của việc sở hữu một cửa hàng bán lẻ. Nó là hữu ích để bán những gì bạn biết! Tuy nhiên, nếu bạn không quen thuộc với các nguyên tắc tiếp thị cơ bản hoặc ngành công nghiệp thời trang, việc tìm hiểu và điều tra thị trường sẽ rất quan trọng. Trở nên có lãi sẽ yêu cầu nâng cấp liên tục hàng tuần để cải thiện và làm mới hoạt động bán lẻ của bạn.

Tất cả thông tin trong sắp tới của tôi sẽ được công bố Bán lẻ thời trang vì lợi nhuận sẽ là thông tin rất quý giá cho bạn khi có kế hoạch mở bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào. Ngay cả khi bạn sẽ không tự sản xuất quần áo, điều quan trọng là phải hiểu tất cả các khía cạnh của sản xuất hàng may mặc, từ khái niệm đến người tiêu dùng. Một số vấn đề quan trọng nhất sẽ ảnh hưởng đến thành công của bạn với tư cách là chủ cửa hàng may mặc sẽ giống như các thành phần cần thiết để trở thành nhà thiết kế / nhà sản xuất thành công; cả hương vị tốt của bạn và chuyên môn kinh doanh của bạn.

 

Chia sẻ bài viết